Connect with us

Biyokütle

Biyokütle ve biyoenerji sektörlerinde temel paydaşlar

Published

on

Biyokütle sektöründeki temel etmenlerin başında düzenleyici ve denetleyici kurumlar ile temel mevzuat ve yönetmelikler gelmektedir.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı; çevre, kamu hizmetleri ve şehir planlamasından sorumlu bakanlıktır.

Çevre Kanunu

Kanunun amacı, çevrenin sürdürülebilir çevre ve sürdürülebilir kalkınma ilkeleri doğrultusunda korunmasını ve iyileştirilmesini sağlamaktır. Bu kanun çerçevesinde, koruma ilkeleri ile paralel olarak arazilerin doğru kullanımını sağlamak, su ve hava kirliliğini önlemek, doğal zenginlikleri korumak adına alınabilecek önlemleri ve düzenlemeleri belirlemek gibi amaçlar yer almaktadır. Kanun kapsamında, atık oluşumunun kaynağında azaltılması ve atıkların geri kazanımını sağlayan çevresel teknolojilerin kullanması esas kabul edilmektedir. İzin alma, arıtma ve bertaraf etme yükümlülükleri de Çevre Kanunu kapsamında belirlenmektedir.

Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği (ÇED)

Geliştirilen veya geliştirilmesi planlanan projelerin çevre üzerindeki etkilerinin belirlendiği ve karar verme sürecini destekleyici bir süreçtir. ÇED kapsamında, bir proje veya gelişmenin çevreye olabilecek potansiyel etkileri ve olası olumsuz etkilerinin çözümleri değerlendirilmektedir.

Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği

Bu yönetmeliğin amacı, Çevre Kanunu uyarınca alınması gereken izin ve lisansların alınması sürecindeki esasları düzenlemektir. Bu yönetmelik, ilgili faaliyet ve tesisler için Çevre Kanunu’na göre alınması gereken izin ve lisanslar ile ilgili gereklilikleri kapsamaktadır.

Sıfır Atık Yönetmeliği

Yönetmelik kapsamında, sıfır atık yönetim sisteminin kurulup yaygınlaştırılması, geliştirilmesi, finansmanı, izlenmesi ve belgelendirilmesine yönelik esaslar belirlenmektedir.

Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği

Bu yönetmelik, çevresel olarak belirli şart ve özelliklere sahip ambalajların üretimi, ambalaj atık oluşumunun engellenmesi, oluşan atıkların yeniden kullanımı veya geri kazanımının sağlanması gibi amaçları taşımaktadır.

Atık Yönetimi Yönetmeliği

Atık oluşumundan bertaraf sürecine kadar olan sürecin çevre ve insana zarar vermeyecek şekilde yönetiminin sağlanması, atık oluşumunun azaltılması ve geri dönüşüm gibi yöntemler ile birlikte doğal kaynak kullanımının azaltılması amaçlanmaktadır. Yönetmelik kapsamındaki ürünlerin üretimi ile denetimine ilişkin esaslar da bu kapsamda belirlenmektedir.

Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmelik

Bu yönetmelikte Çevre Kanunu kapsamında yer verilen ürünler (plastik poşet, lastik, akümülatör, piller, madeni ve bitkisel yağ, ilaç, gibi) için satış noktalarından veya piyasaya sürenlerden tahsil edilecek geri kazanım katılım payı tutarının belirlenmesi, açıklanması ve tahsil edilmesine ilişkin esaslar belirlenmektedir.

Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik

Yönetmeliğin amacı, atıkların düzenli depolama ile bertarafı sürecinde oluşabilecek sızıntı sularının ve depo gazlarının olumsuz etkilerinin en aza indirilerek çevre kirliliğini önlenmesi ve atık kabulü işlemlerinin ve tesislerin kontrol süreçlerine ilişkin esasların belirlenmesidir.

Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği

Bu Yönetmeliğin amacı, sanayi ve enerji üretim tesislerinin faaliyeti sonucu atmosfere yayılan is, duman, toz, gaz, buhar ve aerosol halindeki emisyonları kontrol altına almak; insanı ve çevresini hava alıcı ortamındaki kirlenmelerden doğacak tehlikelerden korumaya; hava kirlenmeleri sebebiyle çevrede ortaya çıkan umuma ve komşuluk münasebetlerine önemli zararlar veren olumsuz etkileri gidermeye ve bu etkilerin ortaya çıkmasını engellemeye ilişkin usul ve esasları belirlemektir. Biyokütleyi katı yakıt olarak kullanan tesis bu Yönetmelik hükümlerine uymak zorundadır.

Kaynak:

PwC Türkiye/ Biyokütle Ve biyoenerji Sektörlerine Genel Bakış

Türkiye endüstrisine, alana özel, spesifik yayınlar üreten MONETA Tanıtım’ın sektörel dergilerinin editörlüğünü yapmaktayım. Yeni nesil, dinamik yayıncılık anlayışıyla, dijital ve basılı mecralarda içerik geliştirmek için çalışmaktayız.

Continue Reading
Advertisement

Trendler