Connect with us

Biyokütle

Biotrend Enerji

Published

on

Doğanlar Holding iştiraki Biotrend Enerji, alternatif enerji üretimi konusunda yatırımlar yaparak 2017 yılında kurulmuştur. Şirket, Türkiye genelindeki tesislerinde atıktan enerji üretimi ve entegre atık yönetimi faaliyetlerini sürdürmektedir.

Faaliyet alanları

Biotrend; çöp gazı, biyokütle, atıktan türetilmiş yakıt kaynaklarını enerjiye dönüştürerek yenilenebilir enerji üretimi alanında faaliyet göstermektedir. Türkiye genelinde;

  • biyokütle,
  • evsel katı atık ayrıştırma,
  • geri dönüşüm,
  • ATY hazırlama,
  • ATY üretimi (evsel katı atıktan yenilenebilir enerji üretimi),
  • biyogaz/biyometanizasyon,
  • atık sahası işletimi ve çöp gazı (landfill gas – LFG) enerji dönüşümü,
  • biyokütle yakma tesisi/bertarafı
  • katı atık sahası işletmesi ve rehabilitasyonu, • sera • organik gübre üretimi • ıslak fermantasyon • aktarma istasyonları • mekanik ayırma tesisleri • kompostlaştırma teknolojileri ile ilgili yatırımları bulunmaktadır

Lisanslı üretim tesisleri

 

Saha Rehabilitasyon

Hızlı kentleşme sonucunda şehir içerisinde kalmış düzensiz depolama sahaları ile ömrünü tamamlamış düzenli ve düzensiz depolama sahalarının Havaya, toprağa, yeraltı ve yerüstü su kaynaklarına, insan sağlığına etkilerini ve oluşmuş koku ve görüntü kirliliklerini ortadan kaldırmak için ilgili mevzuatlara uygun şekilde saha düzenleme, kapama ve rehabilitasyon çalışmalarının yapılmasını kapsamaktadır.

Biyogaz Enerji Üretimi

Düzenli depolama sahasına gelen atıklardan belli prosesler aracılığı ile üretilen metan gazının gaz motorları ile enerjiye çevrilerek ülke ekonomisine kazandırılmasıdır. 2021 yılı sonu itibariyle kurulu gücün 88.7 MWe’ ye çıkarılması planlanmaktadır. 2022 ve devam eden yıllarda ise, lisans ve önlisans kapasitesinin tamamının işletmeye alınması hedeflenmektedir.

Aktarma İstasyonları Katı atıkların düzenli depolama sahalarına ulaştırılmasında meydana gelen hava kirliliği, toz, koku, gürültü yoğun trafik oluşumu gibi çevresel etkileri en aza indirmek ve taşıma maliyetlerini ekonomik hale getirmek için katı atık aktarma istasyonlarının dizayn, kurulum, işletme çalışmalarını kapsamaktadır.

Mekanik Ayırma Tesisleri

Düzenli depolama sahasına gelen karışık katı atıkların yeniden kullanılabilir ve geri dönüştürülebilir kısımlarının ayırmasının yapılarak ülke ekonomisine geri kazandırılmasıdır. Katı atık ayırma tesisleri, sahip oldukları teknoloji sayesinde normal şartlara göre çok daha verimli çalışarak organik ve inorganik atıkları birbirinden ayırır; cam, metal, alüminyum, plastik ve kağıt ürünleri ayırıcı yardımı ile ayrılmaktadır.

Biyometanizasyon Tesisi

Mekanik ayırma sürecinden geçmiş organik maddelerin anaerobik mikroorganizmalar yardımıyla ayrışması sonucunda ortaya çıkan biyogazın elektrik üretiminde ana yakıt olarak kullanılarak ekonomiye kazandırılmasıdır.

Islak Fermantasyon

Havasız ortamda biyogaz üretiminde en önemli etken kuru madde miktarıdır. Kuru madde miktarı biyogaz verimini direk olarak etkileyen bir unsurdur. Biyogaz verimi kullanılan organik maddenin kuruluk oranına göre değişiklik gösterir. Kullanılan atıkların kuruluk oranına göre kullanılacak su miktarı ve tesisin hacmi belirlenir. Islak fermantasyonda tesislerde fermantöre yüklenen organik maddeler gerekli koşullar sağlandıktan sonra biyogaz üretimi gerçekleşir

Atıktan Türetilmiş Yakıt (ATY)

Hazırlama Tesisi Atıktan Türetilmiş Yakıt (ATY) atıkların belirli proseslerden geçirilerek üretilen alternatif yakıt hammaddesine verilen isimdir. ATY, Türkiye’de geçerli olan mevzuat kapsamında atık olarak kabul edilmektedir. Avrupa Birliği mevzuatında ise bu yakıtlar belirli kriterleri sağlaması durumunda “End of Waste” prensibi ile yakıt ürünü olarak kabul edilmektedir. Bu uygulama ATY’nin ticari yönünü güçlendirmektedir. ATY, enerji tüketimi yoğun olan ve katı yakıt (genellikle kömür) kullanan sektörlerde tercih edilen alternatif bir yakıttır, yaygın olarak çimento fabrikalarında kullanılmaktadır.

Kompost Tesisi

Kompostlaştırma, organik esaslı atıkların oksijenli veya oksijensiz ortamda ayrıştırılmasıyla ortaya çıkan ve toprak zenginleştirici olarak kullanılabilen ürünün ekonomiye kazandırılmasıdır.

Biyokütle

Tarım alanlarında hasat sonrasında ortaya çıkan pamuk çalısı ve mısır sapı gibi atıklar ve ormanda kesim sonrası toprağın altında kalan orman atıkları organik içerikleriyle biyokütle enerji kaynağıdır. Izgaralı yakma sisteminde biyokütle 850-900°C’de yakılmaktadır. İşlem sonucu ortaya çıkan sıcak gazlar ile su buharlaştırılır ve elde edilen kinetik enerji buhar türbininde mekanik enerjiye ve jeneratörde ise elektrik enerjisine dönüşür.

Kaynak:

PwC türkiye/ Biyokütle Ve Biyoenerji Sektörlerine Genel Bakış

Türkiye endüstrisine, alana özel, spesifik yayınlar üreten MONETA Tanıtım’ın sektörel dergilerinin editörlüğünü yapmaktayım. Yeni nesil, dinamik yayıncılık anlayışıyla, dijital ve basılı mecralarda içerik geliştirmek için çalışmaktayız.

Trendler