Connect with us

Biyokütle

Biotrend Enerji

Published

on

Doğanlar Holding iştiraki Biotrend Enerji, alternatif enerji üretimi konusunda yatırımlar yaparak 2017 yılında kurulmuştur. Şirket, Türkiye genelindeki tesislerinde atıktan enerji üretimi ve entegre atık yönetimi faaliyetlerini sürdürmektedir.

Faaliyet alanları

Biotrend; çöp gazı, biyokütle, atıktan türetilmiş yakıt kaynaklarını enerjiye dönüştürerek yenilenebilir enerji üretimi alanında faaliyet göstermektedir. Türkiye genelinde;

 • biyokütle,
 • evsel katı atık ayrıştırma,
 • geri dönüşüm,
 • ATY hazırlama,
 • ATY üretimi (evsel katı atıktan yenilenebilir enerji üretimi),
 • biyogaz/biyometanizasyon,
 • atık sahası işletimi ve çöp gazı (landfill gas – LFG) enerji dönüşümü,
 • biyokütle yakma tesisi/bertarafı
 • katı atık sahası işletmesi ve rehabilitasyonu, • sera • organik gübre üretimi • ıslak fermantasyon • aktarma istasyonları • mekanik ayırma tesisleri • kompostlaştırma teknolojileri ile ilgili yatırımları bulunmaktadır

Lisanslı üretim tesisleri

 

Saha Rehabilitasyon

Hızlı kentleşme sonucunda şehir içerisinde kalmış düzensiz depolama sahaları ile ömrünü tamamlamış düzenli ve düzensiz depolama sahalarının Havaya, toprağa, yeraltı ve yerüstü su kaynaklarına, insan sağlığına etkilerini ve oluşmuş koku ve görüntü kirliliklerini ortadan kaldırmak için ilgili mevzuatlara uygun şekilde saha düzenleme, kapama ve rehabilitasyon çalışmalarının yapılmasını kapsamaktadır.

Biyogaz Enerji Üretimi

Düzenli depolama sahasına gelen atıklardan belli prosesler aracılığı ile üretilen metan gazının gaz motorları ile enerjiye çevrilerek ülke ekonomisine kazandırılmasıdır. 2021 yılı sonu itibariyle kurulu gücün 88.7 MWe’ ye çıkarılması planlanmaktadır. 2022 ve devam eden yıllarda ise, lisans ve önlisans kapasitesinin tamamının işletmeye alınması hedeflenmektedir.

Aktarma İstasyonları Katı atıkların düzenli depolama sahalarına ulaştırılmasında meydana gelen hava kirliliği, toz, koku, gürültü yoğun trafik oluşumu gibi çevresel etkileri en aza indirmek ve taşıma maliyetlerini ekonomik hale getirmek için katı atık aktarma istasyonlarının dizayn, kurulum, işletme çalışmalarını kapsamaktadır.

Mekanik Ayırma Tesisleri

Düzenli depolama sahasına gelen karışık katı atıkların yeniden kullanılabilir ve geri dönüştürülebilir kısımlarının ayırmasının yapılarak ülke ekonomisine geri kazandırılmasıdır. Katı atık ayırma tesisleri, sahip oldukları teknoloji sayesinde normal şartlara göre çok daha verimli çalışarak organik ve inorganik atıkları birbirinden ayırır; cam, metal, alüminyum, plastik ve kağıt ürünleri ayırıcı yardımı ile ayrılmaktadır.

Biyometanizasyon Tesisi

Mekanik ayırma sürecinden geçmiş organik maddelerin anaerobik mikroorganizmalar yardımıyla ayrışması sonucunda ortaya çıkan biyogazın elektrik üretiminde ana yakıt olarak kullanılarak ekonomiye kazandırılmasıdır.

Islak Fermantasyon

Havasız ortamda biyogaz üretiminde en önemli etken kuru madde miktarıdır. Kuru madde miktarı biyogaz verimini direk olarak etkileyen bir unsurdur. Biyogaz verimi kullanılan organik maddenin kuruluk oranına göre değişiklik gösterir. Kullanılan atıkların kuruluk oranına göre kullanılacak su miktarı ve tesisin hacmi belirlenir. Islak fermantasyonda tesislerde fermantöre yüklenen organik maddeler gerekli koşullar sağlandıktan sonra biyogaz üretimi gerçekleşir

Atıktan Türetilmiş Yakıt (ATY)

Hazırlama Tesisi Atıktan Türetilmiş Yakıt (ATY) atıkların belirli proseslerden geçirilerek üretilen alternatif yakıt hammaddesine verilen isimdir. ATY, Türkiye’de geçerli olan mevzuat kapsamında atık olarak kabul edilmektedir. Avrupa Birliği mevzuatında ise bu yakıtlar belirli kriterleri sağlaması durumunda “End of Waste” prensibi ile yakıt ürünü olarak kabul edilmektedir. Bu uygulama ATY’nin ticari yönünü güçlendirmektedir. ATY, enerji tüketimi yoğun olan ve katı yakıt (genellikle kömür) kullanan sektörlerde tercih edilen alternatif bir yakıttır, yaygın olarak çimento fabrikalarında kullanılmaktadır.

Kompost Tesisi

Kompostlaştırma, organik esaslı atıkların oksijenli veya oksijensiz ortamda ayrıştırılmasıyla ortaya çıkan ve toprak zenginleştirici olarak kullanılabilen ürünün ekonomiye kazandırılmasıdır.

Biyokütle

Tarım alanlarında hasat sonrasında ortaya çıkan pamuk çalısı ve mısır sapı gibi atıklar ve ormanda kesim sonrası toprağın altında kalan orman atıkları organik içerikleriyle biyokütle enerji kaynağıdır. Izgaralı yakma sisteminde biyokütle 850-900°C’de yakılmaktadır. İşlem sonucu ortaya çıkan sıcak gazlar ile su buharlaştırılır ve elde edilen kinetik enerji buhar türbininde mekanik enerjiye ve jeneratörde ise elektrik enerjisine dönüşür.

Kaynak:

PwC türkiye/ Biyokütle Ve Biyoenerji Sektörlerine Genel Bakış

Türkiye endüstrisine, alana özel, spesifik yayınlar üreten MONETA Tanıtım’ın sektörel dergilerinin editörlüğünü yapmaktayım. Yeni nesil, dinamik yayıncılık anlayışıyla, dijital ve basılı mecralarda içerik geliştirmek için çalışmaktayız.

Biyokütle

Biyokütle için uygulanan temel destek mekanizmalarının gelişimi

Published

on

By

Mevzuat ve yönetmelikler kapsamındaki destek mekanizmaları, tüm biyokütle uygulamaları için gerekli olmakla birlikte, biyokütlenin gelişimi için özel politikalara da ihtiyaç duyulmaktadır.

Biyoenerji için politika girişimleri, biyoenerji için uzun vadeli bir vizyonun parçası olduğunda etkili olabilmekte ve desteklerin uzun vadeli devamlılığı, biyoenerjinin başarılı gelişimi için önem taşımaktadır. Geliştirilen politikaların, biyoenerjinin gelişim aşamalarını dikkate alarak tutarlı teşvikler sağlaması gerekmektedir. Biyoenerji üzerine geliştirilen politika ve stratejilerin; güvenilirlik, uygulanabilirlik, açıklık ve şeffaflık gibi kriterleri karşılaması gerekmektedir.

Farklı gelişim aşamaları için destek mekanizmaları

Biyoenerjinin gelişimindeki her aşama için belirli politikalar ve destek mekanizmaları geçerli olmaktadır.

Ar-Ge

Yatırım ile ilgili destekler, yatırım maliyetlerinin yarattığı engelleri azaltmaktadır. Bu destekler, doğrudan yatırım desteği, düşük faizli krediler ve yatırım maliyetlerini düşüren diğer mali önlemleri kapsamaktadır.

Gelişim

Piyasanın ilk aşamalarında desteklerin temel amacı teknolojinin tanıtılması ve geliştirilmesini sağlayarak maliyet açıklarını azaltmaktadır. Bu destekler, tarife garantileri (FiT), tarife primleri (FiP) ve vergi muafiyetleri gibi destekleri kapsamakta ve tedarik zincirinin farklı aşamalarında etkili olabilmektedir. Diğer taraftan, kota, sınırlar ve ihaleler gibi miktar temelli destek mekanizmaları da bulunmaktadır. Kota yükümlülükleri, tüketicilere, tedarikçilere veya üreticilere uygulanan minimum biyoenerji paylarını ifade etmektedir. Bunların yanı sıra, bir uygunluk mekanizması sağlayabilmesi için ticareti yapılabilen sertifikalar da geliştirilmektedir. Gelişim aşamalarına yönelik destekler, yeni teknolojilerin gelişimini ve piyasa oyuncularının bu teknolojilere erişimini sağlayabilmekte ve ürünlerin standartlaştırılmasını kolaylaştırabilmektedir.

Kitlesel piyasalar

Yeni bir teknolojinin piyasaya girişinin ardından, çeşitli yapısal destekler gerekli olabilmektedir. Bu destekler, biyoenerjinin olumlu dış etkilerini temel alarak geliştirilmektedir. Bununla birlikte, biyoenerji üretim seçeneklerini teşvik etmek için sürdürülebilirlik faktörlerini dikkate almak büyük önem taşımaktadır. Tek başına üretimi teşvik eden destekler yeterli olmamakla birlikte, enerji güvenliği, iklim değişikliğini azaltma ve ekonomik kalkınma gibi hedefleri de içeren kapsayıcı teşvikler geliştirilmelidir.

Kaynak:
PwC Türkiye/ Biyokütle Ve Biyoenerji Sektörlerine Genel Bakış

Continue Reading

Biyokütle

YEKDEM güncellemeleri

Published

on

By

Türkiye’de tarife garantisi, kullanılan teknolojiye göre farklılık göstermeksizin 133 $/MWh (117 €/MWh) seviyesinde uygulanmaktaydı. Her ne kadar yeni destek mekanizması yürürlüğe girmiş olsa da, 1/1/2021 tarihinden 30/6/2021 tarihine kadar işletmeye girecek olan Yenilenebilir Enerji Kaynakları (YEK) Destekleme Mekanizmasına tabi YEK Belgeli üretim lisansı sahipleri için, 10/5/2005 tarihli ve 5346 sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanunun Kanuna ekli Cetvellerde yer alan fiyat tarifeleri ve yerli katkı fiyatları 31/12/2030 tarihine kadar uygulanmaktadır. 29/01/2021 tarihli ve 3453 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile birlikte, 01/07/2021 tarihinden itibaren işletmeye girecek yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesisleri için uygulanacak fiyat tarifeleri ve yerli katkı fiyatları güncellenmiştir. Biyokütleye dayalı üretim tesisleri için eski ve güncellenmiş fiyat tarifeleri ve yerli katkı fiyatları aşağıdaki tablolarda gösterilmektedir.

Kaynak:
NREL
PwC Türkiye/ Biyokütle Ve Biyoenerji Sektörlerine Genel Bakış

Continue Reading

Biyokütle

Biyokütle atık tedariği

Published

on

By

Günümüzde biyokütle kaynağına erişimde birtakım engeller bulunmaktadır, gelişmiş ülkeler bu sorunlara çok daha kalıcı ve etkili çözümleri hayata geçirmiştir. Erişim engelleri azaldıkça biyokütlenin tam potansiyeline yaklaşması sağlanabilir.

 • Ürün yetiştirme riskleri biyokütle ve biyoenerji sektörünün temeli olarak görülebilir; tahıl mahsullerinin varlığı özellikle biyoyakıt üretimi ve orman ile odun endüstrisi atıkları ise elektrik ve ısı gibi nihai ürünleri etkilemektedir. Uygun planlama ve devletlerin birtakım yönetmelikleri ile bu riskler azaltılabilir. Diğer faktörler arasında ikim değişikliği sonucu değişen yağış trendleri ve verimliliği azalan topraklar verilebilir. Biyokütle kaynağının üretimi, tedariğin ilk halkasıdır ve sıkı politikalar ile güçlendirilmesi biyokütle sektörünün önünü açacaktır.
 • Tarım, orman, kentsel ve endüstri atıklarının biyokütle tesislerine ulaşması ise atık tedariğinin bir diğer ayağıdır. Türkiye’de atık çoğunlukla kaynağında ayrıştırılmadığından tesislere karışık halde gelir. Avrupa’da ise tesislerin ayrışmış ve kaliteli atığa ulaşması çok daha kolaydır. Ayrışmış atık doğrudan uygun işleme sokulur, gelen hammadde özelinde yeni teknolojiler geliştirmeyi daha kolaylaştırır ve atık türüne göre ek ‘temiz’ atık ile çalışmak tesis ekipmanlarını yormaz ve OPEX değeri düşer. İstikrarlı ve destekleyici devlet stratejileri, mevzuatlarda yapılacak olan düzenlemeler santrallerin biyokütle kaynaklarına ulaşmasında önemli rol oynamaktadır.
 • Biyokütle sektöründeki şirketler sadece belediyelerin topladığı ve tesislere taşıdığı atıklar ile beslenmek yerine yeni tedarik modelleri üzerine çalışmaktadır. Örneğin bazı sanayi fabrikaları ile kendileri anlaşarak atıkları onlardan doğrudan toplamak veya büyük marketlere kuracakları otomatlar ile müşterilerden dönen atıkları toplamak gibi iş modelleri geliştirmektedir. Böylece sanayi yan ürünleri kazanılmış olur, atıkların nereye gittiğinin takibi yapılabilir, kaynakta ayrıştırma kolaylaşır, ihtiyaca göre biyokütle hammaddesi seçilebilir, toplum çöp ayrıştırma ve tekrar kullanıma teşvik edilebilir ve daha fazla ambalaj geri kazanılabilir.
 • Benzer şekilde çiftçiler ile de anlaşılarak tarımsal ve hayvansal atıklar toplanabilir. Çiftçilerin hayvan dışkılarını kendi ihtiyaçlarını karşılamak amaçlı yakacak için kullanmak yerine depolaması onlara da ek gelir sağlayabilir.
 • Biyokütle sektöründeki Ar-Ge çalışmaları farklı hammaddelerin kullanılabilirliği konusunu da gözetmektedir; evsel arıtma çamurundan ısı ve elektrik üretimi üzerine çalışmalar gibi.
 • ATY kapsamında evsel ve endüstriyel katı atıklar belirli işlemlerden sonra tehlikeli, tehlikesiz, geri kazanılabilir gibi sınıflara ayrıştırılarak yüksek ısıl değere sahip yanabilir durumdaki geri dönüşümsüz özelliğe sahip sınıftakilerden türetilen katı yakıtlar, çöp gazı üretimi gibi klasik gömme yöntemlerine ek gelir oluşturma potansiyeline de sahiptir. Bu katı yakıtlar paletleme (briketleme) adımlarını içeren bir dizi işlemden geçer. Böylece tek tip, depolanabilir ve kolayca taşınabilir boyutlara getirilerek doğrudan kullanılabilir veya satışa da sunulabilir. Atığın toplanması ve transferi garanti altına alınabildiği sürece ATY tesislerine yatırım artacak ve yeni iş alanları oluşacaktır. Bu gelişmelerde yasal mevzuat eksikliği atık tedariğini zorlaştırmaktadır.

Kaynak:
PwC Türkiye/ Biyokütle Ve Biyoenerji Sektörlerine Genel Bakış

Continue Reading

Trendler