Connect with us

Nedir?

Biyogaz nedir?

Yayın Tarihi

on

Biyogaz, organik atıkların anaerobik (oksijensiz) ortamda belli sıcaklık altında fermentasyona uğraması sonucu açığa çıkan metan gazıdır. Biyogaz enerjisinin kaynağı aslında hayvan ve bitki bünyelerinde biriken Güneş enerjisidir. Havasız koşullar ve sıcaklık sağlandığında da bu enerji metan gazı olarak açığa çıkar.Temiz ve ısı değeri yüksek olan biyogaz ile ortalama büyüklükte bir evin ısınması da mümkün. Artan sanayileşme ve nüfus aynı zamanda tüketim oranının da artmasına sebep oluyor. Tüketim oranının artması enerjiyi azaltırken, atık miktarının da artmasına neden oluyor. Ciddi miktarda organik atığa sahipken neden enerjimizi de bu atıklardan sağlanmıyor?

Biyogaz hangi organik atıklardan elde edilebiliyor?

  • Meyve,sebze ve yemek artıkları
  • Hayvancılık atıkları (ot, saman gibi)
  • Bazı endüstri atıkları ( deri, gıda, kağıt gibi)
  • Atık su arıtma tesisi çamuru
  • Hayvan gübreleri
  • Bahçe atıkları

Biyogaz Nasıl Elde Edilebilir?

Organik atıklar zararlı mikroorganizmalardan arındırılmak üzere bir yerde sterile şekilde toplanır. Biriktirilen bu organik atıklar çürütücüye gönderilir. Ardından oksijensiz ortam altında çürütücüde biyogaz üretimi başlar. Kesintisiz bir şekilde gaz sağlayabilmek için üretilen gazlar, bir gaz depolama tankında biriktirilir. Gaz kalitesini düşüren ve her işlem sonunda değişen miktar dalgalanmalarıne sebep olan gazlar bertaraf edilir ve biyogaz elde edilir. Üretim esnasında açığa çıkabilecek fazla gazın da sistemden uzaklaştırılması gereklidir. Fazla metan gazı sera etkisi ve zehirleme özelliklerine sahip olduğundan havaya yakılarak salınır. Sisteme bir gaz alevi takılır ve fazla gaz üretilmesi bu şekilde durdurulur. Tüm prosedürler bittikten sonra elde edilen son ürün gübre olarak kullanılabilir. Çürütücüde üretilen gaz karışımının %60-70 civarı metan ve %40-50’si karbondioksitten oluşur.

Biyogazı, doğrudan ısınma ve ısıtma amaçlı kullanabilirken motor yakıtı olarak kullanarak ulaşımda da kullanılabiliyor. Türbin yakıtı olarak kullandığınıldığında elektrik üretebilirken mevcut doğalgaza katarak doğalgaz maliyetini de düşürülebilir. Kullanımı sırasında da doğaya zarar vermiyor.

Yenilenebilir enerji kaynaklarından biri olan biyogazın tesisleri birçok ülkede kurulmaya başlamıştır. Ne yazık ki , Türkiye biyogaz elde edebilecek büyük bir potansiyele sahipken yaygın bir kullanımını göremiyoruz. Umuyoruz ki, kısa zamanda organik atıklarımız, çöp olmak yerine avantaja çevirilip, çevreye de yararlı olan biyogaza dönüşür.

Nedir?

Sıfır atık vizyonu nedir?

Yayın Tarihi

on

Yazar

Sıfır atık vizyonu, entegre tesiste her aşamada oluşan çıktıların katma değerli bir girdiye dönüşmesidir. İlk adımda biyogaz işlemi, organik atık girdisinin enerji ve kojenarasyon (ısı + buhar) enerjisine dönüştürmektedir. Oluşan temiz enerji ülkedeki açığı bir nebze kapatırken, ısı ve buhar çıktısı tesisin (çürütücüler, kompost tesisi, gübre tesisi, idari binalar ve sosyal tesisler dahil) ihtiyacını karşılamaktadır. Biyogaz prosesi sonucu ortaya çıkan kompost gübre üretim tesisinde işlenerek granül gübrelere, biyogaz sıvısı ise sıvı gübrelere kaynak sağlar. Bu sayede tesis, bir yandan çevreyi temizleyip enerji üretirken diğer yandan sıfır atık vizyonunda gübre üretmektedir. Biyogazdan üretilen sıvı ve kompostun organik madde miktarı çok yüksek olduğundan tüm Seleda ürünleri ülke topraklarının düşük olan organik madde miktarının yükseltilmesi ve iyi tarım uygulamalarının geliştirilmesine katkı sağlamaktadır.

Sıfır atık yaklaşımının esas alınması ile sağlanacak avantajlar;

  • Verimliliğin artması,
  • Temiz ortam kaynaklı olarak performansın artması,
  • Çevresel risklerin azalmasının sağlanması,
  • Ulusal ve uluslararası pazarlarda kurumun “Çevreci” sıfatına sahip olmasının sağlanması, bu sayede saygınlığının arttırılmasıdır.
Devamını Oku

Nedir?

Biyodizel nedir?

Yayın Tarihi

on

Yazar

Biyodizel, hayvansal ve bitkisel atıkların eklenmesiyle üretilen dizel yakıttır. Bilimsel olarak tanımlamak gerekirse; organik olan yağların baz ve alkol ile belirli oranlarda karıştırılmasıyla dizel yakıta dönüştürülmesi sonucunda elde edilen üründür.

Rudolf Diesel, 1900’lü yıllarda Dünya Fuarı’nda dizel olan bir motoru, yer fıstığı yağı ile çalıştırmayı başarmıştır. Böylece teknik olarak tarihteki ilk biyodizel yakıt üretilmiştir. Bunun sonucunda sebze yağlarının yakıt olarak kullanılabileceği kanıtlanmıştır. 1970’li yıllara gelindiğinde; petrol krizlerinin yaşanması dolayısıyla gözler alternatif yakıtlara çevrilmiştir. 1992’de Amerika,  ‘biyodizel’ ismini ilk defa kullanarak bu yakıtın üretimini yapmaya başlamıştır.

Sonraları dünya petrol piyasasının normale dönmesiyle birlikte, orta doğuda yaşanan savaşlar ve Amerika’nın petrol kaynaklarını kullanmak istemesinin de etkisiyle ‘biyodizel’ ortadan kaybolmuştur. 1990’lı yıllarda dünyadaki karbon salınımının korkutan seviyeye ulaşmasıyla ve hava kirliliğinin de korkutucu etkisiyle ‘biyodizel’ tekrar gündeme gelmiştir.

2000’li yıllara ulaşıldığında artık biyodizel, yalnızca dizel yakıt ile karıştırılan bir yakıt sınıfında olmaktan çıkmış, tek başına yakıt olmuştur. Havacılık sektöründen demiryolu sektörüne kullanılacak kadar geniş bir yelpazeye açılmıştır.

Biyodizel Nasıl Üretilir?

Biyodizelin üretimi aşamasında en önemli madde soya fasulyesidir. Soya fasulyesinin geniş bir üretim alanına sahip olması, hasadının kolay olması ve üretim sürecinin ucuz olmasından dolayı ön plana çıkmıştır. Ayrıca biyodizel, tarımsal hammaddeye ihtiyaç duyduğu için çiftçi sınıfına da iş imkanı sağlamaktadır. Biyodizel üretiminin tamamen yerli olarak gerçekleştirilebilmesi sebebiylede ülke ekonomisinin dışa bağımlılığını baltalamaktadır.

Biyodizel üretiminde kullanılacak olan ürünün bitkisel ya da biyolojik olan yağlarının elde edildikten sonra bu yağ metanol maddesi ile karıştırılmaktadır. Sodyum hidroksit maddesiyle bu karışımın tepkimesi hızlandırılır. Sonrasında ester ve gliserin maddesi elde edilir. Ester maddesi, yakıt kategorisinde kullanılmaktadır. Gliserin ise temizlik başta olarak pek çok kimya alanında kullanılmak üzere ayrılmaktadır. Biyodizelin üretim aşaması pek karışık değildir. Bu yüzden küçük çapta olan işletmeler kolaylıkla üretebilirler.

Devamını Oku

Nedir?

Biyoenerji nedir?

Yayın Tarihi

on

Yazar

Biyoenerji, tarım atıkları, orman sektörü organik atıkları, hayvansal atıklar(mezbaha atıkları, dışkı, vb) veya şehir atık sularının oksijensiz ortamda çürütülerek; çeşitli su bitkileri gibi canlı (biyolojik) kaynaklar yolu ile elde edilen yakıta biyogaz, bu enerji türüne Biyoenerji (biomass) denir. Kısaca organik maddelerden çeşitli yollarla elde edilen enerjiye denir. Biyo enerji daha çok ısınmaya yaramakla birlikte hammaddesi; yakacak odun, odun kömürü ve hayvan gübresidir. Klasik yakma işlemi ile elde edilen bu tip biyoenerjinin yanında; enerji tarımı ürünlerinden, kentsel atıklardan, tarımsal endüstri atıklarından yakma işlemi ya da farklı teknikler kullanılarak katı, gaz ve sıvı yakıtlara çevrilerek biyokenerji yakıt elde edilmesi, ısı ve elektrik üretilmesi mümkün olmaktadır. Diğer bir anlatımla, ana bileşenleri karbonhidrat bileşikleri olan bitkisel ve hayvansal kökenli tüm maddeler “Biyo Enerji Kaynağı”, bu kaynaklardan üretilen enerji ise “Biyoenerji ” olarak tanımlanmaktadır.

Bitkisel biyoenerji, yeşil bitkilerin güneş enerjisini fotosentez yoluyla doğrudan kimyasal enerjiye dönüştürerek depolanması sonucu oluşmaktadır. Odun (enerji ormanları, çeşitli ağaçlar), yağlı tohum bitkileri (kolza, ayçiçek, soya v.b), karbon-hidrat bitkileri (patates, buğday, mısır, pancar, enginar, v.b.), elyaf bitkileri (keten, kenaf, kenevir, sorgum, miskantus, v.b.), protein bitkileri (bezelye, fasulye, buğday v.b.), bitkisel artıklar (dal, sap, saman, kök, kabuk, v.b.), hayvansal atıklar ile kentsel ve endüstriyel atıklar biyo enerji teknolojileri kapsamında değerlendirilmekte ve mevcut yakıtlara alternatif çok sayıda katı, sıvı ve gaz yakıtlara dönüştürülmektedir.

Biyoenerji ,klasik ve modern anlamda olmak üzere iki grupta ele almak mümkündür. Birincisi; geleneksel ormanlardan elde edilen yakacak odun ve yine yakacak olarak kullanılan bitki ve hayvan atıkları (tezek gibi)’dır. İkincisi, yani modern biyo enerjisi ise; enerji ormancılığı ve orman-ağaç endüstrisi atıkları, tarım kesimindeki bitkisel atıklar, kentsel atıklar, tarıma dayalı endüstri atıkları olarak sıralanır. Bazı ağaçların (kavak, okaliptüs, aylandız, paulownia kral ağacı vb) büyüme hızı doğal ormanlara göre daha fazladır. Yüksek oranlarda güneş ışığı alan bölgelerde yetişen, suyu çok verimli kullanan; düşük karbondioksit yoğunluklarında dahi fotosentez yapabilen ve diğer bitkilere göre mevsimsel kuraklığa daha fazla dayanıklı olan tatlı sorgum, şeker kamışı, mısır gibi bitkilere C4 (karbon) bitkileri denmektedir.

Biyo Enerjinin Avantaj ve Dezavantajları

Biyo enerji, alternatif enerji kaynakları içerisinde büyük bir potansiyele sahip olup, rüzgar ve güneş gibi kesikli değil, sürekli enerji sağlayabilen bir kaynaktır. Biyo enerjinin kolay depolanabilir olması diğer yenilenebilir enerji kaynaklarına göre avantaj sağlar. Biyoenerji, yerli kaynaktır, yerel üretimi ve istihdamı artırır. Böylece kırsal kesimde göçü önler, atmosferde CO2 artısına yol açmaz. Biyoenerji, yanması halinde atmosferden aldığı kadar karbonu karbondioksit halinde saldığı için orman ve bitki varlığının yenilenmesi durumunda kuramsal olarak sera etkisine katkısı olmayan bir yakıttır.
Biyoenerji yakıtlarının güncel kullanma yerlerinden birisi de fosil yakıtlarla %2-25 gibi çeşitli oranlarda karışık yakılmalarıdır. Fosil yakıtlar, biyokütle yakıtlarla karışık yakıldıklarında hava kirliliği üzerindeki baskıyı azaltırlar. Örneğin bir kömürlü termik santralde kömür, %33-37 oranında biyokütle ile yakıldığında kükürtdioksit ve azotoksit emisyonlarında %30 oranında bir azalma olduğu saptanmıştır.

Devamını Oku

Trendler

Copyright © 2011-2019 Moneta Tanıtım Organizasyon Reklamcılık Yayıncılık Tic. Ltd. Şti. - Canan Business Küçükbakkalköy Mah. Kocasinan Cad. Selvili Sokak No:4 Kat:12 Daire:78 Ataşehir İstanbul - T:0850 885 05 01 - info@monetatanitim.com